Obchodní podmínky ve formátu pdf ke stažení zde

 

Všeobecné  obchodní podmínky BONUM-REPRO s. r. o.

BONUM-REPRO s. r. o., Třída Národní Svobody 29/17, 397 01 Písek, Telefon: 389 822 530, E: prodejna@bonum-repro.cz, http://www.bonum-repro.cz/ Firma je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, dne 24. 4. 1995, oddíl C, vložka 5098, IČO 62526286, DIČ CZ62526286

                                                                                                             

1. Základní ustanovení 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky) upravují vztahy při dodávkách produktů, tj. zboží a služeb, jako např. laserových tiskáren, kopírek, multifunkčních strojů a dalšího hardware, programového vybavení, spotřebního a pomocného materiálu, náhradních dílů, dokumentace apod. (dále jen Předmět plnění) společností NTS Computer, a.s.. (dále jen dodavatel) odběratelům. Tyto Všeobecné podmínky jsou závazné pro veškerý obchodní vztah s dodavatelem a odběratelem (dále jen Smluvní strany) pokud není uzavřena samostatná kupní nebo jiná smlouva, či jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami, např. pro dodávky projektů, které mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek. 

1.2. Smluvní strany stvrzují svým písemný podpisem právně závazných úkonů ke vzniku závazkového vztahu ve věci dodávky Předmětu plnění, že  jejich vzájemný závazkový vztah se řídí podle obchodního zákoníku v platném znění. Pouze v případě, kdy odběratel je spotřebitel, tj. osoba při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci obchodní  nebo jiné podnikatelské činnosti, se závazkový vztah mezi Smluvními stranami bude řídit občanským zákoníkem. 

1.3. Vznik  sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněn přijetím objednávky odběratele dodavatelem.  V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek ztratí svoji platnost, zůstanou ostatní ustanovení Všeobecných podmínek v platnosti a pro tímto vzniklou mezeru se použije smyslu a účelu nejvíce odpovídající ustanovení platných českých právních předpisů, přičemž smluvní strany se v souladu s §262 obchodního zákoníku dohodly na tom, že pokud to nevylučují kogentní ustanovení českých právních předpisů,  budou v první řadě použita ustanovení zákona č. 513/1991 Sb.

1.4. V případě, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, bude použit pro toto ustanovení příslušný právní předpis.   

 

2. Cena předmětu plnění 

2.1. Katalogy a ceníky produktů vydávané dodavatelem, jakož i ústní a telefonické informace o cenách předmětu plnění jsou informativní, ze strany dodavatele jsou nezávazné a odběratelem nevymahatelné. 

2.2. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů. 

2.3. Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen Nabídka), jejíž platnost je 7 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak. 

2.4. Ceny předmětu plnění uváděné v cenové nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce.

2.5. Dodavatel předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakékoliv specifické požadavky na Předmět plnění (např. požadavky informačního systému, operačního systému, síťového připojení, atd., se kterým má být předmět plnění provozován) je třeba výslovné uvést v objednávce. 

 

3. Uzavření smlouvy 

3.1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele zaslaných poštou, faxem nebo objednávek zaslaných elektronickou formou e-mailem, popř. elektronickým formulářem. Ve výjimečných případech lze objednávku učinit na základě ústní anebo telefonické objednávky. Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka dodavatele učiněná na základě poptávky odběratele. Pokud není písemně uvedeno jinak, platí pro závazkový vztah mezi  Smluvními stranami tyto Všeobecné podmínky. Příslušné části Všeobecných podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi dodavatelem a odběratelem. Pro cenovou kalkulaci předmětu plnění platí ceny uvedené v platné písemné nabídce dodavatele nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky. 

3.2. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: 

-                      obchodní jméno a sídlo odběratele včetně telefonického a faxového spojení. Je-li odběratel fyzickou osobou, pak uvádí jméno a příjmení, bydliště a místo podnikání, oprávněnou osobu v dané věci jednat jménem odběratele, IČO a DIČ odběratele (je-li registrován jako plátce DPH),

-                      jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství, včetně poskytnutí souvisejících služeb, dodací podmínky (místo a termín), odpovědnou osobu pro převzetí předmětu plnění a případně další specifické požadavky na předmět plnění. 

3.3.                 Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli Potvrzení objednávky a to písemně, dopisem, faxem či e-mailem. Ve zvláštních případech, např. při  rámcových smlouvách platí faktura dodavatele jako potvrzení objednávky. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po uplynutí lhůty platnosti nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat  odběrateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika předmětu plnění, dodací a platební podmínky) v potvrzení objednávky vystavené dodavatelem souhlasí s textem objednávky odběratele, potvrzuje dodavatel předáním, resp. odesláním potvrzení objednávky svoji vůli přijmout objednávku od odběratele jako závaznou a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah. 

3.4.                 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce odběratele nemůže dodavatel splnit, zašle odběrateli znovu nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko odběratele. V případě, že v objednávce odběratele jde o nestandardní předmět plnění, vyžádá si dodavatel před přijetím objednávky složení  zálohy ve sjednané výši na základě vystavené zálohové faktury ve smyslu článku 8.2. těchto podmínek. Dodací lhůta uvedená v potvrzení objednávky začíná dnem uhrazení zálohy odběratelem na účet dodavatele.

3.5.                 Ustanovení poslední věty článku 3.3. není pro dodavatele závazná v případě, že výrobce přestane vyrábět a dodávat produkt, který je předmětem plnění, nahradí jej novou verzí, popř. výrazně změní cenu produktu. V takovém případě sdělí dodavatel odběrateli tuto skutečnost a po dohodě zašle aktualizované potvrzení objednávky.  

3.6.                 V případě větších, opakovaných nebo specifických dodávek, za nichž má být předmět plnění realizován nebo-li požaduje to jedna ze smluvních stran, mohou smluvní strany  uzavřít samostatnou smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek.

 

4. Dodací  podmínky 

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1 - 14 dnů, v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do 4 týdnů. 

4.2. Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele. 

4.3. Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele nebo předání pověřeným pracovníkem dodavatele (při použití vlastní dopravy dodavatele) v místě plnění anebo předání předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci. 

4.4. Je-li sjednán osobní odběr odběratelem anebo jedná-li se o předmět plnění, vyžadující instalaci u odběratele, je za splnění termínu plnění povazováno též sdělení odběrateli, že předmět plnění je připraven k expedici. Odklad převzetí předmětu plnění či jeho instalace u odběratele nemá poté vliv na splnění termínu plněni. 

4.5. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění příslušné výdejní místo dodavatele. Pokud odběratel požaduje jiné místo plnění, je tímto místem sídlo odběratele  nebo místo plnění uvedené na objednávce a rovněž na  potvrzení objednávky. V případě rozdílného místa plnění platí místo plnění uvedené na potvrzení objednávky dodavatele.

4.6. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele, nese odběratel. Požaduje-li odběratel dopravu předmětu plnění, zvolí dodavatel podle charakteru předmětu plnění, údajů na objednávce a na potvrzení objednávky  odpovídající způsob dopravy poštovní přepravou, dopravní službou či vlastní dopravou dodavatele. Je-li předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů odběratele, přechází na odběratele riziko ztráty, poškození či zničení okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě, či prvnímu dopravci za účelem dopravy předmětu plnění odběrateli.   

4.7. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění  z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená osoba), nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. 

4.8. Odběratel je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem nebo výdejkou, popř. zkontrolovat zjevná poškození přepravních obalů či produktů.

4.9. Zjistí-li odběratel rozpor s dodacím listem nebo výdejkou, popř. zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodlené sdělit dodavateli anebo doručiteli zásilky a písemné ji uvést na dodacím listu nebo na výdejce dodavatele, popř. dodacím listu spediční služby. 

4.10. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je odběratel povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u dodavatele, nejpozději však do 3 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel. 

4.11. Odběratel je povinen při převzetí předmětu plnění, jeho prohlídce a následném uvedení do provozu provést rovněž kontrolu sériových čísel předmětu plnění se záznamem uvedeným na dodacím listě nebo výdejce. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit dodavatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí předmětu plnění. Dodavatel poté zajistí opravu a zasláni nového dodacího listu nebo výdejky do 10 pracovních dnů. Neupozorní-li odběratel na rozdíl včas, pak rozdílnost sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě nebo výdejce, je důvodem pro odmítnutí reklamace. 

 

5. Stornování objednávky odběratelem 

5.1. Po přijetí objednávky dodavatelem dle článku 3.3. je změnu objednávky a její stornování nutno projednat s příslušným obchodním zástupcem dodavatele.

5.2. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 50% ceny předmětu plnění anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním objednávky. 

 

6. Instalace předmětu plnění

6.1. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění, resp.vyžaduje-li předmět plnění instalaci u odběratele, je tato provedena za úplatu, a to obvykle v okamžiku dodání předmětu plnění anebo v termínu dohodnutém s pověřenou osobou dodavatele. Odběratel se zavazuje do okamžiku instalace předmětu plnění zajistit jeho řádné uložení způsobem odpovídajícím jeho charakteru a hodnotě.

6.2. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění, je povinen v takovém případě zajistit přístup dodavatelem pověřených osob do objektů, v nichž má být předmět plnění instalován a vytvořit nezbytné podmínky pro instalaci (zejména zajistit odpovídající součinnost, znalost přístupových hesel do počítačové sítě, informace o konfiguraci stávajícího systému, zálohování existujících dat na dotčených zařízeních apod.). Rozsah podmínek vychází z běžných zvyklostí a bude upřesněn pověřenou osobou dodavatele.

6.3. Neposkytne-li odběratel dodavateli požadovanou součinnost, resp. nevytvoří-li podmínky pro úspěšnou instalaci předmětu plnění ve smyslu předchozího článku, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli náklady spojené s nemožným plněním dle platného ceníku služeb dodavatele. Zůstane-li i nový pokus dodavatele instalovat předmět plnění u odběratele z důvodů ležících na straně odběratele bezvýsledný, je dodavatel oprávněn provedení instalace předmětu plnění odmítnout. Závazek dodavatele provést instalaci předmětu plnění se považuje za splněný dnem, kdy opakovaný pokus o instalaci předmětu plnění u odběratele zůstal bezvýsledný.

6.4. Instalace u odběratele jsou standardně prováděny v běžnou pracovní dobu tj. Po - Pá mezi 8:00 - 17:00 hod. Je-li z provozních důvodů na straně odběratele nezbytné provádět instalaci mimo tuto dobu, je třeba, aby tento požadavek byl uveden na objednávce, resp. potvrzení objednávky a byl tedy obsažen ve sjednané ceně. Požaduje-li odběratel dodatečně instalaci předmětu plnění mimo standardní pracovní dobu, dohodnou účastníci tohoto závazkového vztahu podmínky této instalace.

6.5. Instalace předmětu plnění se považuje za ukončenou předvedením, že příslušný produkt pracuje správně dle předané dokumentace nebo jiným demonstrováním standardního provozního stavu s výjimkou uvedenou v článku 6.3. O instalaci předmětu plnění u odběratele bude účastníky sepsán předávací protokol.

 

7. Funkčnost předmětu plnění

7.1. Dodavatel neodpovídá za vhodnost předmětu plnění k určitému účelu použití a za možnost použití ve stávajícím systému odběratele, není-li toto písemně uvedeno v nabídce, potvrzení objednávky nebo v jiném písemném ujednání. Ve sporu o rozsah pojmu obvyklé užití platí výklad podaný statutárním orgánem dodavatele.

7.2. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění v rozporu s obvyklým užitím anebo ujednáním, ač na tuto skutečnost byl dodavatelem upozorněn, je dodavatel oprávněn:

-navrhnout realizovatelný způsob instalace předmětu plnění,

-navrhnout doplnění předmětu plnění, popř. provést nezbytná systémová opatření ke zprovoznění předmětu plnění (update-upgrade driverů, změna konfigurací apod.), -instalaci předmětu plnění pro nerealizovatelnost odmítnout.

Náklady vynaložené dodavatelem v souvislosti s řešením této situace nese odběratel.

7.3. Nemožnost provést instalaci předmětu plnění způsobem, který není předem sjednán a uveden na potvrzení objednávky, nemůže být důvodem pro odstoupení od tohoto závazkového vztahu ze strany odběratele.

 

8. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

8.1. Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou platba předem, resp.platba v hotovosti při předání předmětu plnění. Jiné platební podmínky je možné sjednat v rámcové, resp. kupní smlouvě, podepsané statutárním zástupcem dodavatele.

8.2. V případě, že odběratel objednává nestandardní předmět plnění (např.zakázkové konfigurace předmětu plnění, např. nestandardní komponenty, periferie, volitelná či další zařízení, popř. SW), může být objednávka odběratele přijata a potvrzena až po složení zálohy odběratelem ve výši minimálně 30% z ceny nestandardního předmětu plnění.

8.3. Požaduje-li odběratel úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto projednat s obchodním zástupcem dodavatele a takto sjednané podmínky uvést v objednávce. Úprava platebních podmínek může mít vliv na výši sjednané ceny předmětu plnění.

8.4. V případě, že odběratel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené dodavatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat obchodní oddělení dodavatele a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Neučiní-li tak, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení.

8.5. Povinnost odběratele uhradit svůj závazek vůči dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet dodavatele uvedený na faktuře.

8.6. V případě, že odběratel realizuje platbu v hotovosti, vystaví dodavatel odběrateli příjmový pokladní doklad s uvedením čísla zálohové faktury, resp. faktury, ke které se příslušný příjmový pokladní doklad vztahuje. Faktura, resp. zálohová faktura s uvedením platební podmínky „v hotovosti“ je podkladem pro provedení platby, nikoli dokladem o provedení platby v hotovosti.

8.7. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí s výjimkou uvedenou v poslední větě v článku 4.6. Až do úplného zaplacení ceny předmětu plnění je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele, a to i v případě začlenění do systému, který je majetkem odběratele, resp. systému, který odběratel využívá. Jakékoli zcizení předmětu plnění, jeho poskytnutí do zástavy nebo zřízení zajišťovacího převodu práva či jiného závazkového vztahu k předmětu plnění ve prospěch třetí strany je bez souhlasu dodavatele vyloučeno.

8.8. Pokud je dodavatel oprávněn pro nezaplacení ceny předmětu plnění převzít předmět plnění zpět, přiznává mu odběratel neodvolatelné právo vstupu v obvyklé době do prostor, v nichž je předmět plnění umístěn za účelem zpětného převzetí předmětu plnění.

8.9. Nesplní-li odběratel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je dodavatel oprávněn přerušit poskytování plnění, resp. služeb s předmětem plnění souvisejících (např. záruční servis) až do uhrazení závazku odběratele v plné výši včetně sjednaných úroků (penále), resp. smluvních pokut za opožděnou úhradu.

 

9. Záruka

9.1.Obsah záruky:

9.1.1. Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé produkty a na ostatní jednotlivé předměty plnění s výjimkou SW (dále též jen „zboží/dílo “) specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dokladu o dodání zboží/díla, tj.v dodacím listu, výdejce, v servisním nebo předávacím protokolu, v nichž jsou uvedena sériová čísla dodaného zboží/díla. Rozsah, délka a omezení záruky může být rovněž uvedeno v záručním listě ke zboží. V tomto případě obsah záručního listu má přednost před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek. 

Zbožím není software, k software dodavatel pouze převádí uživatelská práva (viz níže). Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele jakožto kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

9.1.2. Délka záruční doby zboží/díla může být pro jednotlivé díly zboží/díla stanovena rozdílně a je vyznačena v dodacím listu, výdejce, v servisním nebo předávacím protokolu nebo podle odstavců v článku 6. V těch právních vztazích, na něž se vztahuje právní úprava občanského zákoníku, činí při prodeji spotřebního zboží vyrobeného od 1.1.2003 délka zákonné záruční doby pro takové zboží 24 měsíců, nestanoví-li občanský zákoník ve specifických případech výslovně jinak a při prodeji spotřebního zboží v roce 2003, které bylo vyrobeno do 31.12.2002, činí délka zákonné záruční doby pro takové zboží min 6 měsíců. Na délku záruční doby zboží vyrobeného do 31.12.2002 prodávající spotřebitele upozorňuje a výslovně ji pro spotřebitele uvádí na dokladu o dodání zboží.

9.1.3. U některého zboží/díla lze zakoupit rozšíření délky nebo rozšíření rozsahu záruky, rozšířený obsah a podmínky záruky se pak řídí též příslušnými registračními, resp.smluvním ujednáním o rozšíření záruky. Odchylná ustanovení registračních podmínek (dle registrační karty), resp. smluvního ujednání o rozšíření záruky, mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek, v ostatních ustanoveních platí tyto Všeobecné podmínky. 

9.1.4.  V rámci zákonné záruky se při prodeji zboží v občanskoprávních vztazích (je-li odběratel spotřebitelem) poskytuje na spotřební zboží vyrobené od 1.1.2003 zákonná záruka na prvních 24 měsíců z celkové doby dodavatelem poskytnuté záruky podle ustanovení § 619 až 627 občanského zákoníku (zákonná záruka při prodeji zboží). Na spotřební zboží vyrobené do 31.12.2002 se při jeho prodeji v roce 2003 v občanskoprávních vztazích vztahuje zákonná záruka na prvních 6 měsíců z celkové doby dodavatelem poskytnuté záruky. Po uplynutí zákonné záruky se nároky odběratele řídí obsahem smluvní (tzv.prodloužené) záruky podle těchto Všeobecných podmínek. Na prodej použitého zboží se zákonná záruka nevztahuje.

V občanskoprávních vztazích při prodeji zboží dodavatel odpovídá spotřebiteli za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou a zákonné nároky spotřebitele z takové odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V občanskoprávních vztazích při smlouvě o dílo se zákonné nároky spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, platnými pro smlouvu o dílo. Nároky odběratele ze záruky za jakost v režimu obchodního zákoníku se řídí obsahem smluvní záruky podle těchto Všeobecných podmínek.

9.1.5. Nelze zaměňovat životnost zboží, tj.dobu, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho využívání vydržet se záruční dobou, ve které lze reklamovat vady výrobku, tj.takové vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování. Omezení záruky s ohledem na životnost zboží je uvedeno v příslušných dokladech o dodání zboží.

9.1.6. Smluvní záruka platí pro obchodní závazkové vztahy a právní vztahy podřízené režimu obchodního zákoníku a dále platí pro dobu dodavatelem poskytnuté záruky, která v občanskoprávních vztazích přesahuje délku zákonné záruční doby (tj. pro dobu tzv. prodloužení záruky). Ze smluvní záruky a v obchodně právních vztazích i ze zákonné odpovědnosti za vady vzniká odběrateli pouze právo na bezplatné odstranění vad (práce a materiál), na něž se záruka vztahuje, a které se během záruční doby na zboží/díle vyskytnou při dodržení níže uvedených záručních podmínek. V případě neodstranitelné vady vzniká odběrateli pouze právo na výměnu zboží/díla za zboží/dílo stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak parametrů lepších). V rámci smluvní záruky bude vada zboží/díla odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží/díla za zboží stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů; oprava vadného dílu zboží/díla může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží/díla.

9.1.7. Smluvní záruka se vztahuje na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování, v montáži nebo instalaci zboží/díla provedenými dodavatelem. Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající ze smluvní záruky pouze tehdy, pokud odběratel není v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění.

9.1.8. Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na:

-                      opotřebení zboží/díla způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro které byla sjednána nižší cena,

-                      závady způsobené takovým použitím nebo takovou instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo s podmínkami nakládání se zbožím/dílem uvedenými v těchto Všeobecných podmínkách (viz níže) nebo všeobecnými zásadami,

-                      závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku/díla, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným  zacházením; provozem za jiných než výrobcem i dodavatelem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením,

-                      vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, použitím jiného než výrobcem či dodavatelem výslovně doporučeného spotřebního materiálu (např.jiný než originální spotřební materiál dodaný prokazatelně autorizovaným dodavatelem),

-                      závady vzniklé uživatelem zanesenými počítačovými viry, instalací softwaru nedodaného dodavatelem, neodbornou instalací softwaru nebo přídavných zařízení.

Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze nebo způsobené nestandardním provozem či užíváním nebo výše uvedenými činnostmi, na které se nevztahuje zákonná ani smluvní záruka.

9.1.9. Smluvní záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží/díla odběratelem. Bude-li zboží v rámci smluvní záruky vyměněno, pak vyměněné zboží/dílo bude mít záruční dobu do zbytku původní smluvní záruční doby reklamovaného zboží/díla, nebude-li výslovně ujednáno jinak.

9.1.10. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy byl povinen zboží/dílo převzít.

9.1.11. Smluvní záruka zaniká nedodržením podmínek provozu nebo neprováděním pravidelné běžné uživatelské údržby v souladu s návodem k obsluze, provedením změny na dodaném zboží/díle nebo porušením záruční nálepky, neoprávněným zásahem do zboží/díla osobou, která k provedení zásahu nebyla prokazatelně zmocněna dodavatelem. Nedodržením záručních podmínek zanikají všechna práva odběratele vyplývající ze smluvní záruky.

9.1.12. Je-li předmětem plnění software, záruka dodavatele se vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prvků (např. fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se odběratel (resp.uživatel) stává oprávněným licenčním uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání nositele autorských práv, resp. výrobce software. Tento předmět plnění nelze vrátit dodavateli. Dodavatel neodpovídá za správnou funkci softwarových produktů (dále též SW), ani tzv.DEMO produktů. Obsah záruky poskytované nositelem autorských práv se řídí licenčním ujednáním k software, které je součástí softwarového produktu. Záruka na softwarové produkty Microsoft je poskytovatelem omezena na 90 dnů od data prodeje ve smyslu licenční smlouvy Microsoft.

9.1.13. V případě záruční vady hardwarového produktu, která má za následek ztrátu instalovaného SW, zajistí dodavatel zdarma uvedení do stavu, ve kterém byl odběrateli předán, tj.s instalovaným SW, který byl instalován dodavatelem, resp. výrobcem.

9.1.14. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního výrobcem nebo dodavatelem instalovaného softwarového produktu, způsobené zásahem jiné osoby, resp. jí způsobenými změnami nastavení. Změnou nastavení se rozumí jakákoliv změna systémových nastavení výrobcem či dodavatelem instalovaných softwarových produktů (tzv.OEM software), instalace jiného nebo dodatečného softwarového produktu, případně instalace ovladačů provedené odběratelem nebo třetí stranou.

9.1.15. V případě oprav hardwarových závad nebo úprav předmětu plnění, provedených jako pozáruční nebo jako placené v záruční době (tj.nespadajících do rozsahu záruky), činí smluvní záruka na poskytnutý materiál 6 měsíců a na provedenou práci 3 měsíce, nebude-li dohodnuto jinak. Služby nespadající do rozsahu záruky poskytuje dodavatel na základě smluvního ujednání a za úplatu.

9.1.16. Na použitý předmět plnění poskytuje dodavatel smluvní záruku v rozsahu specifikovaném v dodacím listu, výdejce nebo v záručním listu, pokud je vystaven.

9.1.17. V případě uzavření Spotřebitelské smlouvy, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (např. elektronický obchod), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle §53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a začne od tohoto okamžiku běžet čtrnáctidenní lhůta. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v §53 odst.7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží kupujícímu odesláno. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli zaplacenou částku za zboží (plnění). Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených zákonem (§49,§517 odst.1,§ 597,§622,§679 občanského zákoníku).

 

9.2. Záruční podmínky:

9.2.1. Místo a způsob uplatnění reklamace se řídí částí 10. Reklamační řád a částí 11. Odstranění vad předmětu plnění v záruční době těchto Všeobecných podmínek, není-li smlouvou sjednáno jinak. Při uplatnění reklamace je vždy nutno předložit (dále viz část.10.Reklamační řád):

a)  Doklady o zakoupení zboží (či dodání díla), kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad a současně dodací doklad se sériovým číslem dodaného zboží/díla, tj.dodací list, výdejka, servisní nebo předávací protokol.

b)  V případě zásilkového prodeje dále předložit přepravní (poštovní) doklad o převzetí zboží/díla.

c)  Reklamované zboží/dílo, které je kompletní včetně dokumentace s neporušenými záručními nálepkami a v původním obalu.

d)  Zároveň je třeba uvést o jakou vadu jde a jak se projevuje.

e)  V případě zboží/díla se zakoupenou rozšířenou zárukou předložit příslušnou registrační kartu.

9.2.2. Podmínky nakládání se zbožím/dílem jsou určeny předpisem výrobce či dodavatele uvedených i instalační a/nebo uživatelské příručce, popř. v dalších dokumentech. Se zbožím/dílem je nutné nakládat v souladu s návodem k jeho obsluze, dodržovat podmínky provozu a údržby zboží/díla a používat spotřební materiál a příslušenství, které jsou výslovně určeny pro dané zboží/dílo. Jakékoli zásahy do zboží/díla mohou být provedeny pouze dodavatelem nebo jím výslovně zmocněným subjektem. V případě paměťových médií je nutné, aby odběratel (uživatel) v rámci jeho obecné povinnosti prevence škod zajišťoval přiměřenou a obvyklou ochranu dat. Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter. Dodavatel nepřejímá odpovědnost za data na těchto médiích uložená. Dodavatel doporučuje uživateli preventivně zálohovat uložená data na vhodném zařízení. Při předání zboží/díla k opravě se předpokládá, že uživatel zabezpečil vytvoření odpovídající zálohy uložených dat a zabránil jejich možnému zneužití. Dodavatel neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro jejich ukládání. Dodavatel negarantuje plnou slučitelnost dodaných produktů a jejich částí, které pracovníci dodavatele nebo jím pověřené osoby neschválí, ani se SW aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla odběratelem výslovně požadována v objednávce. Dodavatel negarantuje plnou funkčnost aplikačního SW ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro odběratelem objednaný, resp. používaný operační systém. Za případné závady způsobené omezenou funkčností SW aplikací, které nesplňují podmínku specifikovanou v předchozí větě, dodavatel neodpovídá. Pokud bude odběratel (uživatel) žádat, aby dodavatel nainstaloval do/k produktu přídavné zařízení nebo díly, které nejsou předmětem dodávky dodavatele, může být přání odběratele vyhověno, dodavatel však nenese žádnou odpovědnost za změnu povahy zboží, která tímto bude způsobena, ani za závady či škody tímto vzniklé, pokud dodavatel neschválí jejich slučitelnost s daným produktem.

9.2.3. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je odběratel povinen před převzetím zařízení uhradit vzniklé náklady na přepravu a náklady na testování podle aktuálního platného ceníku servisního střediska, které provádí záruční opravy daného zařízení.

 

10. Reklamační řád

10.1. Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Jestliže odběratel předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.

10.2. Odběratel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned dodavateli. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději do konce záruční doby.

10.3. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci (mimo produkty s on site záruční opravou) předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř.faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně. Místem reklamace je provozovna dodavatelem k tomu určená, resp.místo, kde byl odběratelem zakoupen předmět plnění (výhradně u předmětů plnění zakoupených pro vlastní potřebu odběratele). Předmět plnění, zakoupený za účelem dalšího prodeje,je možné reklamovat jen v provozovně dodavatelem k tomu určené. Na některá zařízení, která mohou být součástí předmětu plnění, může odběratel uplatnit reklamaci přímo u autorizovaného zástupce výrobce. Pokyny autorizovaného zástupce výrobce jsou přiloženy k předmětu plnění. Místo uplatnění reklamace je pak určeno autorizovaným zástupcem výrobce. 

10.4. Při reklamaci předmětu plnění je odběratel povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u dodavatele fakturou a současně dodacím listem, výdejkou servisním nebo předávacím protokolem (s uvedením sériového čísla reklamovaného předmětu plnění). 

10.5. V případech reklamace je odběratel povinen co nejpodrobněji popsat charakter závady a uvést kontaktní osobu odběratele (jméno,tel.,fax). Dodavatel poté zajistí posouzení reklamace a po dohodě s odběratelem podnikne kroky k odstranění případné vady v souladu s ustanoveními odstavce 11. těchto podmínek.

10.6. Z důvodu nebezpečí možného poškození předmětu plnění při přepravě dodavatel přijímá k reklamaci pouze předmět plnění zabalený v originálním obalu (za originální obal lze považovat původní obal od identického kusu předmětu plnění, kde sériové číslo uvedené na obalu /případně odběratelem opravené sériové číslo/ je totožné se sériovým číslem reklamovaného předmětu plnění). Předmět plnění přepravovaný bez originálního obalu nebude s výjimkou dále uvedenou k reklamaci přijímán. Pokud odběratel nedodá předmět plnění v originálním obalu, zajistí dodavatel dodání náhradního obalu. Za zajištění náhradního obalu bude účtován manipulační poplatek 200,- Kč zvýšený o DPH. Dodavatel není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej odběratel se všemi součástmi a příslušenstvím.

10.7. V případě dodržení ustanovení článků 10.4.-10.6. odběratelem, převezme pověřená osoba dodavatele předmět plnění k vyřízení reklamace. Pokud není možné, aby dodavatelem pověřená osoba rozhodla o uznání reklamace na místě, předá reklamovaný předmět plnění reklamačnímu oddělení dodavatele. O výsledku reklamace je odběratel informován způsobem sjednaným s dodavatelem (telefonicky, faxem, písemně), a to zpravidla nejpozději do 1 týdne od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí dodavatel posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 2 týdnů od převzetí předmětu plnění.

 

11. Odstranění vad předmětu plnění v záruční době

11.1. Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.

11.2. Jednotlivé typy záruční servis na dodavatelem dodané předměty plnění (laserové tiskárny, digitální kopírky a multifunkční zařízení, příslušenství apod.) se poskytují dle podmínek výrobce předmětu plnění, a to v místě dodavatele nebo jeho autorizovaných střediscích technické podpory anebo v místě plnění u odběratele. Podmínky nadstandardního servisu je sjednávají při uzavírání zvláštní servisní smlouvy. Smluvní servisní podmínky poskytuje dodavatel odběrateli na základě zvláštní smlouvy. Dodavatel provede na základě objednávky odběratele záruční servis v místě instalace předmětu plnění u odběratele i mimo výše vyjmenované případy. V tomto případě se odběratel zavazuje uhradit v hotovosti dodavateli vícenáklady servisního zásahu formou servisního poplatku za výjezd technika ve výši dané platným ceníkem služeb dodavatele.

11.3. Provádění záručního servisu v místě instalace u zákazníka je omezeno teritoriálně na území České republiky.

11.4. U závad, jejichž projevy nelze reprodukovat (závady náhodně se vyskytující), je doba diagnostiky a opravy vady dána dohodou mezi pověřenými osobami dodavatele a odběratele. Není-li možné provést odstranění takové závady v místě plnění u odběratele, odstraní dodavatel takovou závadu po provedení příslušných testů v servisním středisku.

11.5. Odběratel se zavazuje vytvořit dodavateli nebo jemu pověřenému subjektu podmínky pro efektivní provedení servisního zákroku (umožnit vstup do objektu, přístup k zařízení, přístup do systému, přítomnost svého zástupce, apod.), jakož i podmínky pro vyřízení nezbytných formalit pro provedení opravy reklamované vady.

11.6. Dodavatel je oprávněn odstoupit od poskytnuté záruky u předmětu plnění, resp.u jeho jednotlivých částí, zjistí-li, že vyskytnuvší se vada byla způsobena příčinou nespadající do záruky, nebo zjistí-li, že na předmětu plnění, resp.jeho části byl proveden zásah osobou neoprávněnou, tj.jinou osobou než dodavatelem nebo osobou jím pověřenou. Odstoupí-li dodavatel od poskytnuté záruky, resp.zjistí-li, že reklamovaná vada byla nahlášena neoprávněně, je dodavatel oprávněn požadovat na odběrateli uhrazení nákladů, které dodavateli v souvislosti s tím vznikly, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku dodavatele, resp. jeho autorizovaného střediska technické podpory,které provádí záruční opravy daného zařízení.

 

12. Licence

12.1. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena. Odběrateli vzniká pouze nevýhradní právo softwarové produkty užívat.

12.2. Odběratel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních,či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.

 

13.Odpovědnost

13.1. Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro dodavatele z tohoto závazkového vztahu. Dodavatel zejména neodpovídá odběrateli za škodu, která mu vznikne v důsledku:

- údržby předmětu plnění jinou osobou než dodavatelem, či jí pověřeným subjektem, - nesprávného nebo neadekvátního používání předmětu plnění, - užití předmětu plnění v jiném než doporučeném prostředí.

13.2. Účastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností dodavatele, představuje částku maximálně do výše ceny předmětu plnění, ohledně něhož došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše. Dodavatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat odběratele, případná rekonstrukce ztracených nebo znehodnocených dat jde na vrub odběratele.

13.3. Jakékoli nároky na náhradu škody je odběratel oprávněn u dodavatele relevantně uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události dodavatele bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující.

13.4. Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

 

14. Technická a systémová podpora

Dodavatel poskytuje odběrateli technicko-systémovou podporu předmětu plnění. Tato podpora má dvě úrovně:

14.1. Základní podpora zajišťující provozuschopnost předmětu plnění v rozsahu, který odpovídá užití, pro které byl předmět plnění dodán, resp. dodavatelem instalován. Jedná se např.o odstranění chybových stavů, opravy (nové verze) systémových ovladačů a doplňující informace, které nejsou v dodané dokumentaci a jsou nezbytné k užívání předmětu plnění. Za základní podporu se nepovažuje zejména odstraňování chybových stavů, způsobených nesprávnou obsluhou anebo vzniklých v souvislosti se změnou konfigurace zařízení a použitého operačního systému/prostředí včetně upgradů, pokud tyto neprovádí a nedodává dodavatel. Za základní podporu se dále nepovažuje podpora nasazení systému se softwarovými aplikacemi, které nebyly dodány a instalovány dodavatelem, pokud není výslovně uvedeno jinak.

14.2. Nadstandardní podpora je podpora, která řeší stavy předmětu plnění, související se změnami konfigurace, anebo způsobu užití odlišně od stavu, pro který byl předmět plnění dodán. Jedná se např.o změny (rozšiřování) konfigurací/reinstalaci předmětu plnění na jiném místě, ve spojení s jiným zařízením anebo jiným programovým produktem, než který byl původně instalován, dále pak o dodávky systémových ovladačů, konzultace související s obsluhou, školení obsluhy a řešení chybových stavů vzniklých v důsledku změn konfigurace, pokud tyto změny neprovádí a nedodává dodavatel. Nadstandardní podporu poskytuje dodavatel odběrateli na základě objednávky.

14.3. Základní podpora poskytovaná v místě dodavatele je po dobu záruky bezplatná, náklady na nadstandardní podporu je dodavatel oprávněn účtovat dle aktuálního ceníku služeb včetně souvisejících nákladů.

14.4. Na základě požadavku odběratele mohou být sjednány podmínky poskytování nadstandardní podpory v rámci dodávky předmětu plnění.

14.5. Po uplynutí záruční doby je veškerá technická a systémová podpora placenou službou. Účastníci tohoto závazkového vztahu mohou uzavřít samostatnou smlouvu na poskytování pozáručního servisu nebo technické a systémové podpory.

14.6. Technická a systémová podpora je zajišťována prostřednictvím Hot-Line, elektronických služeb BONUM-REPRO s. r. o., telefonických a osobních konzultací, popř. zásahem dodavatelem pověřených osob v místě instalace. Dodavatel je podle svého uvážení oprávněn zvolit postup, dostačující pro zajištění cílového stavu. Dodavatel přitom předpokládá, že odběratelem určená osoba je schopna provádět alespoň základní obsluhu předmětu plnění.

 

15. Obecná ustanovení

15.1. Stanoví-li tyto Všeobecné podmínky oprávnění dodavatele požadovat na odběrateli uhrazení ceny za poskytnuté plnění, je odběratel povinen částku dodavatelem v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami uplatňovanou uhradit do 14 dnů ode dne doručení faktury. Pro případ prodlení s úhradou faktury v částce nebo v čase, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky se započtením DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na základě její fakturace dodavatelem s tím, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši.

15.2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od tohoto závazkového vztahu v případě, že odběratel je v prodlení s úhradou finančních částek dle těchto Všeobecných podmínek po dobu delší než 14 dní. Dodavatel je dále oprávněn realizovat výhradu vlastnictví dle těchto Všeobecných podmínek.

15.3. Nastane-li situace předpokládaná v předchozím článku, jsou účastníci tohoto závazkového vztahu povinni vrátit si vše, co si na jeho základě poskytli, a to nejpozději ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o odstoupení, resp. rozhodnutí o realizaci výhrady vlastnického práva.

15.4. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu se řídí českým právním řádem. K řešení případných sporů určují účastníci jako příslušný věcně příslušný soud v Praze.

15.5. Text těchto Všeobecných podmínek je odběrateli předkládán nejpozději s dodávkou odběratelem objednaného předmětu plnění. Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající při poskytování výše uvedených plnění a založený okamžikem akceptace odběratelem vystavené objednávky dodavatelem se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.

15.6. Účastníci tohoto závazkového vztahu sjednávají, že oznámení a jiné písemnosti budou považovány za doručené též dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou nebo adresátem odmítnutou.

15.7. Na právní úkony a právní vztahy vzniklé před 1.lednem 2003 se vztahují obchodní podmínky, které platily mezi účastníky v době jejich vzniku. Na smlouvy uzavřené před 1.dubnem 2003 nemají tyto Všeobecné podmínky vliv. 

15.8. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.září 2011. Tyto Všeobecné podmínky jsou ode dne jejich vyhlášení přístupny v katalozích firmy a jsou zveřejněny též ve všech obchodních provozovnách NTS Computer, a.s.

 

                                                                         

Milan Koc

Všeobecné podmínky platí od 1. září 2011

jednatel

 

BONUM-REPRO s. r. o.